Bảng giá Vận chuyển hàng Lô, sll

Bảng giá Vận chuyển hàng Lô, sll

 

1. Thanh toán trực tiếp qua chủ tài khoản 

Yêu cầu thanh toán cước vận chuyển trước khi hàng xuất kho

2. Chính sách đền bù 

Trường hợp mất hàng đền bù không quá 5 lần tiền vận chuyển của kiện hàng đã mất.

Không đền bù số lượng hàng trong kiện.

Hàng tạp đền bù 15-20 triệu 1 bao

Hàng dễ vỡ or giá trị cao yêu cầu khai báo , mua bảo hiểm theo giá trị đơn hàng thỏa thuận

Hàng đảm bảo tới Kho Hn or HCM,  chúng tôi không đảm bảo hàng hóa trong mọi trường hợp khi xe hàng xuất khỏi kho.